Thursday, 12/12/2019 - 07:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ PCGD,XMC theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT- BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra công tác PCGD, XMC ở các địa phương, bao gồm: PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở.
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực